Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση

Η «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.» με βασικό της μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος, ασκεί δραστηριότητα στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, προσφέρουμε τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και ανάκτησης υλικών. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες λειοτεμαχισμού ογκωδών αποβλήτων πρασίνου και εν γένει ογκωδών αντικειμένων. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την διαχείριση ακατάλληλων υλικών – εμπορευμάτων και πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με βάση το πρωτόκολλο καταστροφής.
Παρέχουμε υπηρεσίες Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων ΑΕΚΚ, καθώς και τη σχετική βεβαίωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 66 67 266
Με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και έντονη την περιβαλλοντική ευθύνη προτείνουμε λύσεις για όλες τις ανάγκες σας

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Συνεργασίες