Η Αειοφόρος Ανάπτυξη

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη γενικά αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών με άξονα την τήρηση μιας ευαίσθητης στάσης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Η έννοια της βιωσιμότητας υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά προκύπτει ως συνέπεια η περιβαλλοντική υποβάθμιση . Ακολούθως, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής  υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση).

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Brundtland) η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως «η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Η ανάπτυξη αυτή συνεπάγεται τη διατήρηση της γενικής ισορροπίας και αξίας του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου, τον επαναπροσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κριτηρίων αξιολόγησης κόστους/οφέλους και των μέσων που θα ανταποκρίνονται σε πραγματικά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και αξίες της κατανάλωσης και συντήρησης και τη δίκαιη κατανομή και χρήση των πόρων μεταξύ εθνών και περιοχών σε όλο τον κόσμο.

Η ανάγκη για τη ρύθμιση των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος επιβλήθηκε και ως κοινωνικό αίτημα, όταν οι επιπτώσεις της αλόγιστης ανάπτυξης έγιναν πλέον εμφανείς για το μέλλον πολλών περιοχών και όταν οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η ανέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη, για την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων έγιναν ορατοί.

Η ατομική ευθύνη καθενός από εμάς , μας βαρύνει και γι αυτό ας την αναλάβουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και πρωτίστως στο μέλλον των παιδιών μας .

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ. Α.Ε