Νέα συνεργασία για την εταιρεία μας

 Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Περάματος και της εταιρείας μας με συμβατικό αντικείμενο την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εναπόθεση και επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και την απόρριψη των υπολειμμάτων από τη διαχείρισή τους.

Η ανάθεση προέκυψε κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.