Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, θέτει από τις 6 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ.
Το ΕΣΔΑ εκπονείται από το ΥΠΕΝ και εγκρίνεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Ν. 4685/20.
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2020 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα επίπεδα των 30 – 32 εκατ. τόνων ετησίως την περίοδο 2020 – 2030.
Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ.
Προβλέπει:
α) ανακύκλωση σε ποσοστό 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030
β) Παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του 25% το 2030
γ) Ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2030, δηλαδή πέντε έτη νωρίτερα από το έτος στόχο της οδηγίας της ΕΕ.

Περιλαμβάνει:
● Δράσεις για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
● Κίνητρα επαναχρησιμοποίησης
● Πρόγραμμα και δράσεις για διαλογή στην πηγή
● Οργάνωση δικτύων χωριστής συλλογής – Ανακύκλωσης (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά)
● Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων
● Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας

Μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, θα αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των 13 Περιφερειών της χώρας, καθώς και τα Τοπικά Σχέδια όλων των Δήμων της χώρας.
Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι δεσμευτικό. Όλες οι πολιτικές, δράσεις και έργα στον τομέα αυτό που θα υλοποιηθούν τα επόμενα 10 χρόνια στη χώρα, πρέπει να συμβαδίζουν με αυτό.
Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στοχεύει να προσαρμόσει τη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα στις ευρωπαϊκές οδηγίες και να οδηγήσει τη χώρα μας σε μια σύγχρονη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε η Ελλάδα να ξεφύγει από την προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στους δείκτες ανακύκλωσης και ταφής.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
Εμμανουήλ Γραφάκος

Πηγή: http://www.opengov.gr