Νέα συνεργασία για την εταιρεία μας

 Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γλυφάδας και της εταιρείας μας με αντικείμενο αφορά την συλλογή, μεταφορά & εναπόθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας προς περαιτέρω επεξεργασία και νόμιμη τελική διάθεση, καθώς και την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εναπόθεση και επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και την απόρριψη των υπολειμμάτων από τη διαχείρισή τους.
Η ανάθεση προέκυψε κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.