Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας

  1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Οργανώνεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί. Κατά παρέκκλιση από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί τα πλαστικά να συλλέγονται μαζί με τα μέταλλα εφόσον αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους και εξασφαλίζεται τεχνικά ο μετέπειτα πλήρης διαχωρισμός τους. Από την υποχρέωση χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια είναι δυνατό να εξαιρεθούν απομονωμένες γεωγραφικές νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς, περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς, κατόπιν σχετικής αίτησης από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (ΣΕΔ), συνοδευόμενης από τεκμηριωμένη πρόταση για την οργάνωση της συλλογής αποβλήτων συσκευασίας στις εν λόγω περιοχές, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον οι λόγοι εξαίρεσης και ο προτεινόμενος τρόπος εξυπηρέτησης των περιοχών αυτών, και απόφασης έγκρισης της πρότασης αυτής από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και υπό την επιφύλαξη της επίτευξης των εθνικών ποσοτικών στόχων.»

  1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α.1 της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«να προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α του άρθρου 7 ανωτέρω.»

  1. Μετά την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2939/2001 προστίθενται οι περιπτώσεις γ και δ ως εξής:

«γ)  Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση για χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α του άρθρου 7 ανωτέρω.

δ) Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2939/2001, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 9268/469/2007 (Β’ 286), έχουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) συσκευασιών, τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να υλοποιούν δράσεις για την επίτευξη τους.»

Πηγή: http://www.opengov.gr