Νέα συνεργασία για την εταιρεία μας

 Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της εταιρείας μας ,  της οποίας το οικονομικό αντικείμενο αγγίζει το ποσό των € 500.000,00. Το συμβατικό αντικείμενο αφορά την Φόρτωση και μεταφορά αστικών στερεών απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής καθώς και την εναλλακτική διαχείριση στην εγκατάστασή μας των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων ( ΑΕΚΚ ) .

Η ανάθεση προέκυψε κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό , άνω των ορίων .

 

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε